V E D T E K T E R

for

  Kristiansund og Nordmøre Turistforening

Sist endret på årsmøtet 06. mars 2007.

§ 1 FORMAL OG VIRKEMIDLER

Kristiansund og Nordmøre Turistforening er åpen for alle, og har til formål å utvikle turistlivet til fjells og ved kysten, og å utbre kjennskap til land og folk.

For dette formål arbeider foreningen ved å oppføre og drive turisthytter, eller få i stand annen ordning av losji-forhold, ved varding og merking av ruter og ved andre tiltak som kan lette og trygge ferdselen i fjellet, i skog og mark og ved kysten, og ved andre foranstaltninger som kan være nyttige for å fremme formålet.

 §2 MEDLEMMENE

Medlemmer av forening en er:

Årsmedlemmer

Livsvarige medlemmer

Innbudte medlemmer som innbys etter vedtak i styret

Æresmedlemmer som oppnevnes etter paragraf 7

Årsmøtet fastsetter kontingenten. Kontingenten for livsvarig medlemskap skal være 25 ganger årskontingenten for fullt betalende voksne medlemmer. Medlemmer under 27 år, eller over 67 år, eller uføretrygdet betaler redusert kontingent.

Som husstandsmedlemmer kan opptas personer med samme adresse som et fullt betalende medlem. Husstandsmedlemmer betaler redusert kontingent. Årsmedlem som ikke har betalt kontingent for inneværende år innen utgangen av september, strykes som medlem av foreningen.

Styret kan ekskludere medlemmer som viser uverdig opptreden eller på annen måte skader foreningen. Den ekskluderte kan anke saken for årsmøtet.

 § 3 STYRET

Foreningen ledes av et styre bestående av formann og fra fire til seks styre-medlemmer. Minst to av styremedlemmene må være bosatt i Kristiansund.

Det sittende styre meddeler valgkomiteen det antall styremedlemmer som styret foreslår skal velges. Årsmøtet behandler styrets størrelse som egen sak dersom det sittende styre foreslår endring.

Formannen velges særskilt for to år ad gangen. Styrets medlemmer velges for to år ad gangen, slik at halvparten av styremedlemmene uttrer hvert år etter tur. For styret velges to varamenn for ett år ad gangen, Styret velger nestformann innen sin midte.

Styret forvalter og disponerer foreningens midler og avgjør ellers alle saker som ikke er lagt til årsmøtet. Styret oppnevner de komiteer og utvalg som det finner nødvendig, og ansetter foreningens funksjonærer og bestemmer deres godtgjørelse og virkeområde.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styret, medregnet formannen, er til stede. Ved stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget.

Foreningen forpliktes ved underskrift av formannen og et styremedlem. Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger.

§ 4 ÅRSMØTET

Årsmøtet avholdes hvert år innen utløpet av april, og skal kunngjøres med minst 14 dagers varsel i dagspressen, eller på annen like god måte.

På årsmøtet behandles a) Årsberetning, b) Årsregnskap, c) Fastsettelse av kontingent for påfølgende år, d) Valg av formann, styremedlemmer og varamenn e) Valg av to revisorer, f) Forslag som styret legger fram, eller som er innsendt av medlemmene til styret innen utgangen av desember.

Årsmøtet fatter beslutning ved alminnelig flertall, og er beslutningsdyktig når minst femten stemmeberettigede medlemmer er til stede. Møter ikke et tilstrekkelig antall etter første innkalling, berammes nytt årsmøte minst 8 dager senere, og dette er beslutningsdyktig uten hensyn til antall møtende medlemmer.

Kjøp og salg av fast eiendom legges fram for årsmøtet til endelig avgjørelse, og det kreves her 2/3 flertall.

Stemmerett har medlemmer som er over 18 år og som har betalt kontingent for siste regnskapsår. Ved stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget.

§ 5 EKSTRAORDINERT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte sammenkalles av styret når dette finner det nødvendig, eller når minst 25 medlemmer krever det. På det ekstraordinære årsmøtet kan kun treffes avgjørelser i de saker som er nevnt i innkallingen.

Innkalling skal skje snarest råd etter at styret har mottatt krav fra medlemmene om avholdelse av ekstraordinært årsmøte og styret har hatt rimelig tid til å behandle innkomne forslag.,

For innkalling, avstemminger og stemmerett gjelder det samme som for det ordinære årsmøtet.

 § 6 LOVENDRINGER

Forslag til endring av lovene kan kun gjøres av det ordinære årsmøtet. Forslaget må være innsendt til styret senest innen utløpet av kalenderåret, og det skal nevnes i innkallingen at det foreligger forslag til lovendring. For styret gjelder ingen forslagsfrist.

Alle forslag skal protokolleres og likeledes den beslutning som årsmøtet fatter. For vedtak av lovendring kreves 2/3 flertall.

§ 7 FORTJENTE MEDLEMMER

Menn og kvinner som har innlagt seg fortjeneste av foreningen, kan oppnevnes til æresmedlemmer av årsmøtet etter forslag fra styret, tildeles foreningens gullmerke eller innbys til medlemmer etter styrebeslutning.

Æresmedlemskap er en utmerkelse som henger, og skal henge, svært høyt. Det angis ca ett til to medlemskap per generasjon, men dette er bare en indikasjon på hvor høyt utmerkelsen skal henge, den kan verken være begrensende eller krevende.

§ 8 OPPLØSNING AV FORENINGEN

Hvis foreningen går inn, skal dens midler tilfalle Den Norske Turistforening. Hvis denne ikke ønsker å motta midlene skal disse i tilfelle anvendes til formål som ligger innenfor rammen av vår forenings virkefelt ifølge paragraf l.

Forslag til oppløsing av foreningen må, for å bli endelig vedtatt, behandles på to årsmøter med minst en måneds mellomrom. Det kreves 3/4 flertall av de møtende ved begge avstemminger. Såfremt femten medlemmer er villig til å fortsette foreningens virksomhet kan oppløsing ikke finne sted.

Som avviklingsstyre fungerer to av foreningen valgte medlemmer, med sorenskriveren i Nordmøre som formann, eller hvis han sier seg uvillig, en av ham oppnevnt sted-fortreder. Hvis noen av beslutningene vedtas mot flere enn fem stemmer skal en av mindretallet velges inn i avviklingsstyret.