Friluftslivet i Nordmøre og Trøndelag trues av industriutbygging

Fjordruta. Tustnafjell sett mot øst.
Fjordruta. Tustnafjell sett mot øst. Foto: Magnar Lien

Surnadal, Rindal, Aure, Halsa og Hemne er hardt rammet av nasjonal ramme for vindkraft. Les pressemeldingen fra et samlet DNT for Nordmøre og Trøndelag her:

I Nasjonal ramme for vindkraftutbygging kommer 3 av 13 vindkraftområder i vår landsdel. Dette utgjør over 40% av det totale arealet som er foreslått.
Dette er katastrofalt for naturen og friluftslivet, sier de tre daglige lederne i Kristiansund og Nordmøre Turistforening, Trondhjems Turistforening og Nord-Trøndelag Turistforening, Harald Oppedal, Frode Støre Bergrem og Nina Pettersen.


Turistforeningene reagerer sterkt på at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) peker på verdifulle natur- og friluftslivsområder som aktuelle for vindkraftutbygging. I dag ble utkastet til Nasjonal ramme for vindkraft på land overrakt til Olje- og energidepartementet (OED).  Midt-Norge er spesielt hardt rammet med 3 av de 13 utpekte områdene.

Ett av disse områdene ligger nord for Surnadalen og Rindalen, øst for Halsa, Sør for Hitra og vest for Trondheimsfjorden. Her finnes det viktige naturområder av både lokal og nasjonal verdi. Her driver lokalbefolkningen hverdagsfriluftslivet, jakter og fisker. Verdifulle områder for hyttefolk kommer også til å bli kraftig berørt. Også en av landets mest populære fjellturer ligger i dette området som NVE har utpekt som egnet for vindkraftindustri. Det er turen i Fjordruta. Den er på turistforeningens nasjonale liste over de 11 ypperste langturene i Norge, og blir nå sterkt berørt. Her ligger merkede turstier og turisthytter som perler på en snor. Også den populære toppturen til Ruten, randoneetoppen nr.1 for ungdom, ligger i dette området. Hemnkjølen, Omnfjellet, Hjelmen, Skåkleiva, Dyrstolan og indrefilene på Aure er bare noen av konfektene som kan gå tapt. Dette er bare en trist dag naturen og friluftslivet her! I tillegg er Snillfjord, som også er inne i dette området, allerede rammet av vindkraft.

Områdene som foreslås i nasjonal ramme inkluderer ikke Fosen og resten av Trøndelagskysten som allerede er hardt rammet av utbygd og planlagt vindkraft. Vi har dermed ikke fått se konsekvensene av vindkraft som allerede er vedtatt før nye områder foreslås.

- Vi må klare å ha to tanker i hodet på en gang! Vindkraft på land er bare en av mange muligheter for å fase ut fossil energi. Vi forventer at regjeringen velger klimatiltak med minst mulig tap av natur. Vi trenger ikke bygge ned verdifulle naturområder med vindkraftindustri, sier Oppedal, Bergrem og Pettersen.

Nei til vindkraft i urørt natur 

- Det er skuffende at ikke NVE slår fast at vi skal skjerme all urørt og inngrepsfri natur mot vindkraftutbygging. Slike områder har store naturverdier og artsmangfold, og gir mulighet for helt spesielle naturopplevelser, og burde ikke bygges ned, sier de tre daglige lederne.

- NVE har tatt ut noen friluftslivsområder av nasjonal verdi, men burde skjermet flere områder som i dag brukes av folk for å komme seg ut på tur. Vi mener man burde ekskludert alle regionalt viktige friluftsområder, og det sentrale hytte- og rutenettet for friluftslivet. Disse områdene er populære utfartsmål og gjør at mange kommer seg ut på tur. Naturinngrepene og støyen fra vindkraftverkene gjør at naturopplevelsen vil forringes kraftig hvis det blir vindkraftanlegg i slike områder, slår de fast.

Føre var-prinsippet  

DNT er bekymret for at det er store hull i kunnskapen om hvor vi finner viktige naturverdier og mye brukte friluftslivsområder.  

- Vi reagerer på at NVE ikke legger føre var-prinsippet til grunn for arbeidet med nasjonal ramme. Det pekes på store kunnskapsmangler, men NVE tar ikke konsekvensen av det. De burde ikke åpne for utbygging i områder vi vet for lite om, men heller foreslått hvilken kunnskap som bør hentes inn før det tas så viktige beslutninger om et område

Viktig høringsprosess fremover 

Utkastet til nasjonal ramme sendes nå på høring, før Olje- og energidepartementet skal konkludere på den endelige utformingen. 

KNT, NTT og TT vil jobbe aktivt for å stoppe videre naturskadelig landbasert vindkraftutbygging, og vi håper at berørte politikere, kommuner, lag og foreninger gjør det samme.