JA! Bevar kyst og fjell!

Slik vil vi ikke ha det!
Slik vil vi ikke ha det! Foto: Oddvin Lund

Halvparten av landarealet i Norge blir nå vurdert for vindkraft. Kristiansund og Nordmøre Turistforening og resten av turistforeningsnorge frykter at naturen går på billigsalg på grunn av unødvendig hastarbeid!

På landsbasis ser vi at det planlegges store utbygginger, lokalt er det press for utbygging på Skarsøya i Aure, tidligere har også Aure kommune hatt runder med vurdering av områder på Tustna og Ertvågsøya. Også andre lokaliteter rundt om i regionen kan bli vurdert.

Turistforeningen er for grønn energi. Men, vindkraftutbygging slik det planlegges på land rundt om, er å gjøre naturareal om til industriområder. Å la naturen bli rasert når strøm kan skaffes på andre måter er uønsket og uansvarlig. Vi mener at verdien natur- og friluftsliv må bli en del av totalregnskapet på en helt annen måte enn i dag når det blir gjort vurderinger knyttet til vindkraftutbygging.

Bildet viser terrenginngrep ved bygging av vindkraftanlegg ved Tellenes i Rogaland
Bildet viser terrenginngrep ved bygging av vindkraftanlegg ved Tellenes i Rogaland

Konsekvensene ved utbygging er store, særlig i områder med variert terreng. For hver vindmølle som skal bygges må det i snitt etableres 800 meter vei, stigningen på veien må være lav og for å komme igjennom terrenget må det da sprenges ut stor skjæringer. Ved hver turbin blir det laget en gruset oppstillingsplass på størrelse med en halv fotballbane. Arealbruken for å lage vindmølleparker vil være enorm. Disse naturinngrepene er irreversible.

Andre utfordringer er forurensing knyttet til støy og det visuelle. Støy fra vindmøllene vil alltid oppleves når man er i nærheten av vindparker. Industriområdene som disse vindparkene blir vil være synlige fra lang avstand. Det planlegges vindmøller på opptil 250 meters høyde, til sammenligning kan vi nevne at vindmøllene på Smøla er ca. 110 meter høye (tårnet er 70, rotordiameter er 82,4 meter). Oslo Plaza er med sine 117 meter under halvparten av høyden på møller som i dag er under planlegging i Norge. Når vindmøllene i tillegg er planlagt plassert på høydedrag er det opplagt at de vil være dominerende i mils omkrets.

Det finnes store muligheter for å redusere klimautslipp uten å beslaglegge store naturområder. Energieffektivisering- og sparing er stikkord som vi vil fremheve. Å ruste opp eksisterende vannkraftverk er et av tiltakene som bør prioriteres. Som eksempel kan nevnes at kraftverket i Lysebotn i Rogaland økte kraftproduksjonen tilsvarende forbruket for 10.000 husstander etter oppgradering. Vi har mange eldre vannkraftverk i landet som det kan gjøres lignende tiltak på. Utnyttelse av solenergi på bygninger er i tiden og bør satses videre på. Likeså er det mye spennende som skjer i forhold til vindkraft til havs, her bør Norge med sin maritime industri og kunnskaper fra blant annet oljenæringen være med i utviklingen.

Midtfjellet vindkraftverk
Midtfjellet vindkraftverk

Norge er i dag selvforsynt med strøm, effektivisering av anlegg vil gjøre at vi er det også i fremtiden. Å ødelegge naturen i Norge for å «selge» den til utlandet med stor fortjeneste til private aktører må stoppes. Vi protesterer mot at grunneiere, kommuner og foretak skal sitte igjen med store fortjenester på bekostning av fellesskapet.

Friluftsliv er Norges største og viktigste fritidsaktivitet. Naturen er veldig viktig for vår mulighet til rekreasjon, opplevelser, berikelse, mestring og stillhet.

Planene som er under arbeid nå er den største arealsaken i Norge noensinne, og det bør engasjere alle som har et hjerte for norsk natur.

En måte å markere ditt engasjement på er å signere oppropet for bevaring av kyst og fjell. Her finner du også mer informasjon om temaet. Se: www.bevarkystogfjell.no